SPS01

25.000vnđ/tháng

Disk Space

500 MB

Bandwidth

07 GB

Addon Domain

0

Sub Domains

01

Parked Domains

02

FTP Accounts

02

MySQL Accounts

02

Email Accouts

02

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

12 tháng

SPS02

40.000vnđ/tháng

Disk Space

800 MB

Bandwidth

15 GB

Addon Domain

01

Sub Domains

02

Parked Domains

04

FTP Accounts

04

MySQL Accounts

04

Email Accouts

05

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

06 tháng

SPS03

65.000vnđ/tháng

Disk Space

1.000 MB

Bandwidth

25 GB

Addon Domain

02

Sub Domains

03

Parked Domains

06

FTP Accounts

06

MySQL Accounts

06

Email Accouts

10

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

03 tháng

SPS03+

90.000vnđ/tháng

Disk Space

1.500 MB

Bandwidth

40 GB

Addon Domain

03

Sub Domains

04

Parked Domains

08

FTP Accounts

08

MySQL Accounts

08

Email Accouts

15

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

03 tháng

SPS04

120.000vnđ/tháng

Disk Space

2.000 MB

Bandwidth

60 GB

Addon Domain

05

Sub Domains

05

Parked Domains

10

FTP Accounts

10

MySQL Accounts

10

Email Accouts

20

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

03 tháng

SPS05

210.000vnđ/tháng

Disk Space

4.000 MB

Bandwidth

100 GB

Addon Domain

07

Sub Domains

08

Parked Domains

20

FTP Accounts

14

MySQL Accounts

14

Email Accouts

30

Phí cài đặt

miễn phí

Thanh toán tối thiểu

01 tháng