Quản trị website

Nội dung/GóiSPSQTWEB01SPSQTWEB02SPSQTWEB03SPSQTWEB04
Sao lưu websiteHàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngày
Kiểm tra hoạt động của websiteHàng ngàyHàng ngàyHàng ngàyHàng ngày
Phục hồi dữ liệu khi có sự cố
Cập nhật nội dung (tin tức, sản phẩm)/Tháng<30<50<200Không giới hạn
Kiểm tra liên kết, lỗi website
Cập nhật hình ảnh / tháng:
-Xử lý đồ họa hình ảnh
-Tối ưu hóa hình ảnh sao cho không ảnh hưởng tới tốc độ website
<30<50<200Không giới hạn
Báo cáo hàng tháng: -Báo cáo số lượng truy cập website
Post bài lên các kênh diễn đàn, website miễn phí/ thángKhông052040
Đăng ký website lên các công cụ tìm kiếmKhông
Tối ưu website chuẩn SEOKhôngKhôngKhông
Quản trị máy chủKhôngKhôngKhôngKhông
Phí dịch vụ/tháng500.000VNĐ1.500.00VNĐ3.500.000VNĐ6.000.000VNĐ